Färre nationella prov

 

Mycket runt de nationella proven kommer att förändras i framtiden. Proven ska bli färre, de ska digitaliseras och de ska rättas externt, säger en utredning som har lämnats över till regeringen.

 

Utredarna pekar också på att det råder en stor osäkerhet om hur anpassningar för elever med behov av särskilt stöd ska göras i samband med proven. De anser att Skolverket i samråd med Specialpedagogiska Skolmyndigheten ska se över hur avkodning prövas i de nationella proven.

 

Förhoppningsvis leder det till förbättringar för elever med dyslexi. Anpassningarna i olika skolor och klassrum kan bli mer likartade eftersom pedagogerna får bättre information. Digitaliseringen kan också göra det lättare att anpassa proven för eleverna. Slutligen kan översynen som Skolverket ska göra kanske leda till att eleverna får hela provet anpassat i framtiden.