Nationella proven orättvisa

Bilden föreställer tre flickor i provsituation

 

Många elever med dyslexi oroar sig särskilt mycket inför de nationella proven i svenska i årskurs tre och sex. De är rädda för att inte klara de delar som testar läsförståelsen, eftersom de inte kan få texten uppläst.

 

Skolverket tog för ett par år sedan fram anvisningar för hur de nationella proven kan anpassas för elever med läs- och skrivsvårigheter. Utgångspunkten är att testet av elevens läsförmåga samtidigt prövar både läsförståelse och avkodning. Om elever med dyslexi får texten uppläst skulle resultatet bli missvisande, menar man. Provet skulle då inte mäta läsförståelsen utan snarare hörförståelsen. Skolverket föreslår att eleverna istället undantas från delprovet. Alternativt får de använda sina verktyg, men då ska inte resultatet räknas med.
De olika dyslexiföreningarna (liksom läsforskare och pedagoger) har dock en annan åsikt. De anser att avkodning och läsförståelse bör testas var för sig. För elever med dyslexi är det framförallt avkodningen som är problemet. Om texten läses upp kan elevens läsförståelse testas och eleven får därmed en likvärdig förutsättningar att förstå texten jämför med andra elever. Avkodningen kan testas separat. Och elever med stora svårigheter skulle kunna undantas från den delen.

 

De olika dyslexiföreningarna har framfört sina synpunkter till Utbildningsdepartementet som genomför en översyn av de nationella proven. Resultatet ska redovisas senast den 31 mars i år.

 

 
Bilden föreställer tre flickor i provsituation