FDBs sammanfattning om Skolverkets allmänna råd

Skolverket har gett ut allmänna råd om hur skolorna bör arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Här följer en sammanfattning av Skolverkets allmänna råd. Vår ambition har varit att skolans regelverk skall bli mer konkret och lätt att förstå för dig som föräldrar.

 

I  Skollagen står det vad menas med ledning och stimulans

 • Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. (1 kap. 4§ och 3 kap. 3§ skollagen)
 • Bestämmelserna om ledning och stimulans innebär att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov, där en strävan ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar. (1 kap. 4§ skollagen)
 • Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (s.8 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011)

 

Vad innebär pedagogisk kartläggning av behov av särskilt stöd?

 • Syftet för utredningen att ge skolan tillräcklig underlag för att förstå varför eleven har svårigheter i skolsituationen och vilka  behov av stöd eleven har.
 • En kartläggning ska enligt skollagen ske i samråd med elevhälsan.
 • Ansvarig för kartläggningen är mentor med stöd av specialpedagog.
 • Eleven och vårdnadshavaren ska vara delaktiga i kartläggningen.
 • Samtliga undervisande pedagoger ska vara delaktiga i kartläggningen för att bidra med sin kunskap om eleven.

Om en elev riskerar att inte utvecklas mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar.

 

Vad menas med extra anpassningar?

 • Extra anpassningar inom ordinarie klassundervisning sätts in.
 • Detta skall dokumenteras i en individuella utvecklingsplanen IUP. Där noteras vilka de extra anpassningarna är, vem som är ansvarig samt när de ska utvärderas.  Mentor talar med eleven och vårdnadshavarna
 • Mentorn ger också information om de extra anpassningarna och elevens situation till alla berörda pedagoger.
 • De extra anpassningarna utvärderas, förslagsvis efter 4-6 veckor. Har anpassningarna gett de resultat som förväntats?

 

Vad menas med särskilt stöd

 • Är extra anpassningar inte tillräckliga ska en anmälan om särskilt stöd göras till rektorn
 • Pedagogisk kartläggning, rektor kopplar då in elevvårdsteamet och tar beslut om att det skyndsamt påbörjas en pedagogisk kartläggning.
 • Syftet med kartläggningen är att ge skolan tillräckligt underlag för att förstå varför eleven har svårigheter i skolsituationen och vilka elevens behov av stöd är.
 • Ansvarig för kartläggningen är mentorn med stöd av specialpedagog. Eleven och vårdnadshavaren ska vara delaktiga i kartläggningen. Samtliga undervisade pedagoger ska vara delaktiga i kartläggningen för att bidra med sin kunskap om eleven.
 • Kartläggningen ska leda fram till om en elev är i behov av stöd eller inte, Efter genomförd kartläggning tar rektorn beslut om eleven är i behov av stöd.
 • Om en elev är i behov av särskilt stöd

Då utarbetas ett åtgärdsprogram, mentor ansvarar för utformandet av åtgärdsprogram med stöd av specialpedagog.

 

Vad innehåller ett åtgärdsprogram?

I den första delen av åtgärdsprogrammet anges de behov av särskilt stöd som eleven har. I den andra delen av åtgärdsprogrammet anges de åtgärder som bedöms vara relevanta.

Det ska framgå när åtgärderna kommer att följas upp och utvärderas, samt vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen.

 

Hur sker uppföljningen?

Med uppföljning menas att de som namnges som ansvariga i åtgärdsprogrammet kontinuerligt följer upp sina åtgärder i vardagen. Utvärderingen är en systematisk analys och helhetsbedömning av att åtgärderna fungerat.

Mentor ansvarar för att en tid för utvärdering av åtgärdsprogrammet.  Elev och elevens vårdnadshavare bör ges möjlighet att delta i utvärderingen.

 • Har åtgärderna genomförts och har de fungerat?
 • Hur utvecklas eleven i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot kunskapskraven?
 • Behöver åtgärdsprogrammet revideras?

Åtgärdsprogram avslutas eller ett nytt åtgärdsprogram utarbetas

I de fall utvärderingen visar att åtgärderna i ett åtgärdsprogram behöver förändras utarbetas ett nytt åtgärdsprogram

 

Kan åtgärdsprogrammet överklagas?

Beslut gällande åtgärdsprogram kan överklagas. Besvärshänvisning bifogas med beslut.