Svårt att få stöd – så här gör du!

Vad ska man som förälder göra när ens barn har svårt att lära sig läsa och skriva? Det bästa är att samverka med skolan så långt det är möjligt och begära en dyslexiutredning. Men ibland är det svårt att få det stöd som man har rätt till.

1 Ledning och stimulans

Det är skolans uppgift ett ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

 

Utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov, där en strävan ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar.

 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.

2 Extra anpassningar

Om en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar.

Elev uppmärksammas, muntlig beskrivning/diskussion av elevens situation i arbetslaget.  Vilka situationer fungerar bra för eleven? I vilka situationer visar eleven svårigheter?

 

Det ska noteras vilka de extra anpassningarna är, vem som är ansvarig samt när de ska utvärderas.  Mentor samtalar med eleven om de extra anpassningarna samt ger information gällande elevens situation och de extra anpassningarna till vårdnadshavarna och till berörda pedagoger. Specialpedagog informeras.

 

Utvärdera de extra anpassningarna, förslagsvis efter 4-6 veckor. Har anpassningarna gett de resultat som förväntats? Om inte, gå vidare till steg 3.

 

3 Intensifierade extra anpassningar

Om en elev efter en tid med denna stödinsats fortfarande inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås är det viktigt att de extra anpassningarna intensifieras och anpassas ytterligare efter elevens behov.

 

Diskutera med arbetslaget samt med specialpedagog om hur man kan förändra och/eller intensifiera de extra anpassningarna Vilka anpassningar görs och vem är ansvarig för att de genomförs? Dokumentera de intensifierade anpassningarna i elevens IUP på Skolportalen. Samtala med vårdnadshavarna om elevens situation samt de intensifierade anpassningarna Rektor informeras genom specialpedagogen. Om behov finns lyfts elevärendet i EHT av specialpedagogen eller rektorn.

Utvärdera de intensifierade anpassningarna, förslagsvis efter 4-6 veckor. Har anpassningarna gett de resultat som förväntats? Om inte, gå vidare till steg 4.

 

4 Anmälan och beslut om utredning av behov av särskilt stöd

Är stödinsatserna trots detta inte tillräcklig gör lärare eller övrig skolpersonal en anmälan av elevens eventuella behov av särskilt stöd till rektor.

Rektor eller den person som rektorn har delegerat ansvaret till tar beslut om en utredning ska påbörjas.

 

5 Pedagogisk kartläggning av behov av särskilt stöd

Kartläggningen ska påbörjas skyndsamt.  Syftet för utredningen är att ge skolan tillräcklig underlag för att förstå varför eleven har svårigheter i skolsituationen och vilka elevens behov av stöd är. En kartläggning ska ske i samråd, enligt skollagen, med elevhälsan om det inte är uppenbart obehövligt. Det är emellertid endast i undantagsfall som det är uppenbart obehövligt att inte samråda med den del av elevhälsan som har specialpedagogisk kompetens.

 

Ansvarig för kartläggningen är mentor med stöd av specialpedagog. Eleven och vårdnadshavaren ska vara delaktiga i kartläggningen.  Samtliga undervisade pedagoger ska vara delaktiga i kartläggningen för att bidra med sin kunskap om eleven

 

Mentor och specialpedagog gör analys samt pedagogisk bedömning av kartläggningen i samråd med berörd skolpersonal som deltagit i kartläggningen. Kartläggningen ska beskriva elevens skolsituation på individ-,grupp- och skolnivå. Det är betydelsefullt att både kartläggning och bedömningen har ett pedagogiskt fokus och att tyngdpunkten ligger på en analys hur skolan kan utforma och anpassa lärmiljöerna inom verksamheten, undervisningens innehåll samt metoderna för att skapa förutsättningar för den enskilda eleven.

 

I samband med en mer grundlig utredning är det viktigt att skolan, utöver personal med specialpedagogisk kompetens, även involverar andra delar av elevhälsan för att få en helhetsförståelse av situationen. Det kan vara skolläkare, skolsköterskan, psykologen eller kuratorn på skolan. Ibland kan det behöva kompletteras av extern utredningskompetens.

 

6  Beslut om behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram

Utredningen ska leda fram till om en elev är i behov av särskilt stöd eller inte. Efter genomförd utredning tar rektor eller den person som rektorn har delegerat tar beslut om huruvida eleven är i behov av särskilt stöd.

Om en elev är i behov av särskilt stöd utarbetas ett åtgärdsprogram. Mentor ansvarar för utformandet av åtgärdsprogram med stöd av specialpedagog. Beslut gällande åtgärdsprogram kan överklagas, besvärshänvisning bifogas med beslut.
Om utredningen visar att eleven inte är i behov av särskilt stöd utarbetas inget åtgärdsprogram. Detta beslut ska dokumenteras skriftligt.

Beslut, resultat av utredning och eventuellt åtgärdsprogram ska delges eleven och elevens vårdnadshavare. Vid behov kan detta göras i en elevkonferens.

Mentor ansvarar för att ge information till berörd personal om elevens behov utifrån utredningens resultat.

 

7 Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram

Med uppföljning menas att de som namnges som ansvariga i åtgärdsprogrammet  kontinuerligt följer upp sina åtgärder i vardagen.

 

En utvärdering är en systematisk analys och helhetsbedömning av att åtgärderna fungerat. Mentor ansvarar för att en tid för utvärdering av åtgärdsprogrammet bokas.  Elev och elevens vårdnadshavare bör ges möjlighet att delta i utvärderingen.

  • Har åtgärderna genomförts och har de fungerat?
  • Hur utvecklas eleven i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot kunskapskraven?
  • Behöver åtgärdsprogrammet revideras?

8 Åtgärdsprogram avslutas eller ett nytt åtgärdsprogram utarbetas

Förändra åtgärdsprogram: I de fall utvärderingen visar att åtgärderna i ett åtgärdsprogram behöver förändras utarbetas ett nytt åtgärdsprogram. Mentor ansvarar för utformandet av åtgärdsprogram med stöd av specialpedagog.   Nytt beslut tas av rektor och ny blankett fylls i.

Förnya åtgärdsprogram: Om skolan tillsammans med eleven och elevens vårdnadshavare kommer fram till att åtgärdsprogram fungerar, men att de tidigare åtgärderna skulle behöva pågå under en längre tid, utarbetas även ett nytt åtgärdsprogram. Mentor ansvarar för utformandet av åtgärdsprogram med stöd av specialpedagog.  Nytt beslut tas av rektor och ny blankett fylls i.

Det behöver inte göras något formellt avslut av tidigare åtgärdsprogram när ett nytt åtgärdsprogram utarbetas.

Avsluta åtgärdsprogram: När det bedöms att en elev inte längre är i behov av särskilt stöd avslutas åtgärdsprogrammet, efter samråd med eleven och elevens vårdnadshavare. Efter att åtgärdsprogrammet har avslutats kan stöd ges i form av extra anpassningar, vilket inte kräver åtgärdsprogram. Rektor tar ett beslut om att avsluta åtgärdsprogram.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stäng meny