Har eleven rätt att få äga sin bok för att kunna anteckna i den?

Bild: Eva Hedberg

Ingrid Lind

Ingrid Lind svarar på frågan:

 

I grundskoleförordningen 1997 stod det i 25§:

(Eleverna skall som gåva få behålla sådana läromedel och andra väsentliga hjälpmedel som de behöver av pedagogiska skäl eller kan komma att behöva som underlag för fortsatta studier eller som de i övrigt kan ha särskild nytta av att kunna gå tillbaka till. Med läromedel anses sådana läromedel som sägs i 24§ andra stycket.)

Detta kapitel och paragraf finns inte med i den nya skolförordningen.

 

I skollagen kap.3 §3 står:

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förut-sättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

Elev som lätt når de kunskapskrav som ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.”

 

I kap.3 §10 står:

”Särskilt stöd ska ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.”

Dessa två paragrafer i skollagen visar tydligt att om en elev har behov av att som särskilt stöd få äga sin bok för att kunna stryka under och anteckna i den så bör han också få det.

Det är rektor som avgör detta men det är en liten kostnad att köpa in några extra exemplar av några böcker.

Elevens rätt till stöd är överordnat befintliga resurser. Det är aldrig ett godtagbart skäl att säga nej till att erbjuda resurser för att man inte har pengar. Detta är prövat av skolinspektionen och skolverkets överklagandenämnd.

Inte heller är en diagnos krav eller garanti för stöd. Regelverket är tydligt!

 

Medicinska diagnoser eller ekonomiska resurser får aldrig styra elevens rätt till särskilt stöd.

Mer finns att läsa på www.special-nest.se

Ett tips till skolan är att se till att de böcker som används även finns digitalt. Se www.spsm.se och leta under Hitta böcker.

Ett tips är också att låta eleven testa att lyssna och läsa och stryka under för att se om det är en bra hjälp.

Kopiera ett par sidor, scanna in till datorn så att han kan använda talsyntes, träna på att lyssna, följa med i texten, markera viktiga fakta med överstrykningspenna. Kontrollera om det gått lättare att lära in på det sättet. Hör med eleven, föräldrarna, läraren. Om det är ett klart hjälpmedel så skriv in det i åtgärdsprogrammet och begär att få en extra bok.

Om det finns tillgång till speciallärare så bör eleven få hjälp att lära in på detta sätt. Träna studieteknik!

 

Ingrid Lind, speciallärare