Kan man få äga sin bok

Idag får eleven ofta låna läromedel i skolan.

 

Vissa elever kan vara hjälpta av att få boken för att kunna göra egna noteringar och anteckningar. Specialläraren Ingrid Lind har undersökt om eleven har rätt att få äga sin boken som en form av särskilt stöd.

 

I skollag kap.3 §3 står:
”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förut-sättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elev som lätt når de kunskapskrav som ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.”

 

I skollag kap.3 §3 står:
”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förut-sättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elev som lätt når de kunskapskrav som ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.”

 

I skollag kap.3 §10 står också:
”Särskilt stöd ska ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.”

 

Dessa tre paragrafer i skollagen visar tydligt att om en elev har behov av att som särskilt stöd få äga sin bok för att kunna stryka under och anteckna i den så bör hen också få det.

Om önskemål framförs säger de flesta skolor ja

Det är rektor som avgör det, men det är en liten kostnad att köpa in några extra exemplar av några böcker. Elevens rätt till stöd är också överordnat befintliga resurser, så det är aldrig ett godtagbart skäl att säga nej till att erbjuda resurser för att man inte har pengar. Det är prövat av skolinspektionen och skolverkets överklagandenämnd. Inte heller är en diagnos ett krav eller garanti för stöd.

 

Regelverket är tydligt! Medicinska diagnoser eller ekonomiska resurser får aldrig styra elevens rätt till särskilt stöd. Mer finns att läsa på www.special-nest.se

Så här kan man göra:

Testa först och be skolan sedan skriv in det som särskild anpassning i åtgärdsplanen

Låt eleven testa att lyssna och läsa och stryka under för att se om det är en bra hjälp. Eller kopiera ett par sidor, scanna in till datorn så att hen kan använda talsyntes, träna på att lyssna, följa med i texten, markera viktiga fakta med överstrykningspenna. Om det är lättare att lära in på det sättet så kan skolan skriva in det som särskild anpassning i en individuell åtgärdsplan.