Ledare: Tankar kring de Nationella Proven

 

Just nu genomförs de nationella proven runt om i landet. Vi blir kontaktade av många föräldrar som är upprörda och ledsna. De upplever att deras barn som har en dyslexi diagnos utsätts för ytterligare ett misslyckande. Det har länge varit en diskussion om huruvida elever med dyslexi skall få använda sina kompensatoriska hjälpmedel när de genomför proven eller inte.

 

Nu har vår systerorganisation, Dyslexiförbundet, efter att utan resultat uppvaktat skolverket upprepade gånger tagit steget och stämt tre kommuner för diskriminering. I väntan på resultatet av det så är det viktigt att utnyttja de möjligheter som finns för elever med dyslexi.

 

Skolverket anser att provet inte mäter vad det skall om eleverna får använda hjälpmedlen. Samtidigt ger skolverket utrymme för att eleven undantas från delar av proven: ”Då läs- och skrivsvårigheter kan ta sig uttryck på många olika sätt och påverka färdigheterna att avläsa och tolka text får läraren avgöra om det är rimligt att eleven genomför delprovet som prövar avkodning och läsförståelse.”

 

Här lägger skolverket till att en elev som undantas från provet kan känna sig exkluderad. När vi varit i kontakt med skolverket så lyfter de upp betydelsen av att det är en dialog mellan lärare, elev och föräldrar för att komma fram till vad som är bäst för eleven.

 

Anpassningar som får göras är längre provtid eller att dela upp provet på flera tillfällen.

 

Vi tror att det är viktigast att försöka bevara elevens självkänsla och om man redan har en dyslexi diagnos är det ju redan fastlagt vad eleven har problem med. Det borde alltså inte finnas ett behov av att mäta det. Därför menar vi att det bästa är att utnyttja det utrymme som skolverket ger om det är bäst för eleven. Alltså antingen göra provet med stöd av hjälpmedlen eller inte göra provet alls.

 

Om du tänker att det här vore det bästa för ditt barn är därför vårt råd att du kontaktar läraren och för en dialog om det att du går vidare och kontaktar rektor om du inte får någon respons. Det är formellt rektor som beslutar om anpassning av proven samt om elev skall undantas från att göra proven.

 

När det gäller betygssättningen kan det vara viktigt att nämna att skolan har möjlighet att bortse från vissa av kunskapskraven vid betygssättningen för någon med dyslexi under vissa förutsättningar. Se gärna Ingrid Linds film om ”pysparagrafen”.

 

 

Avslutningsvis vore det värdefullt och intressant att höra om dina erfarenheter, frågor och tankar på vårt Dyslexiforum FDB på Facebook.

 

 

Fredric Helgesson 

Ordförande FDB Riks