Ordförande har ordet: Skolor brister i arbetet med anpassning

I en nyligen utkommen rapport från Skolinspektionen kan man läsa att ”Många skolor behöver utveckla sitt arbete med särskild anpassning så att elever ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling”. Rapporten visar att 12 av 15 skolor har utvecklingsbehov eller brister.
 
På vårt seminarium i Almedalen berättade Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo att man arbetar både inspekterande och rådgivande för att hjälpa skolor att leva upp på de krav som ställs kring anpassning för elever med särskilda behov. Hon sa också att de ser att ”bra verksamhet många gånger bygger på kunniga eldsjälar och att när de försvinner från en skola så försvinner också kunskapen”.
 
Så får det inte vara tänker vi på FDB. På varje skola bör finnas en handlingsplan och rutiner för hur man upptäcker och arbetar med lästräning och kompensation. På varje skola bör det också finnas en fungerande kunskapsbank om hur man kan arbetar med anpassning och särskilt stöd på olika stadier. Därifrån kan nya lärare hämta kunskaper och inspiration.
 
Vi tog kontakt med Skolinspektionen för att få veta mer. Deras svar är att skolor lyckas bättre när de har en tydlig plan för hur arbetet ska gå till. De pekar särskilt på rektors betydelse för att dra upp riktlinjer, avsätta resurser och följa upp att anpassningarna genomförs och ger resultat.
 
Vi i FDB tycker att rapporten är väldigt viktig, den gör tydligt vad många av er föräldrar berättar om att era barn inte får den anpassning de behöver. Den här rapporten ger stöd till er som tycker att skolan brister i att ge bra och anpassat stöd. Nu behöver rapporten också leda till förändring.
 
Vad ni föräldrar kan göra är att på er skola efterlysa en handlingsplan och bra rutiner för ett konkret arbeta med anpassning och särskilt stöd. Vi på FDB tar gärna emot exempel på bra handlingsplaner eller annat bra arbete som ni föräldrar eller ni engagerade lärare ser. Inom kort ska vi  visa på goda exempel och ge förslag på hur skolan bör tänka för att arbeta mer systematiskt med anpassning och uppföljning.
 
Resultat från granskningen:
I flertalet granskade skolor har Skolinspektionen sett brister. Vid 11 skolor har Skolinspektionen pekat ut ett eller flera utvecklingsområden.
 
• Många skolor behöver utveckla arbetet för att eleverna ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 12 av 15 skolor hade utvecklingsbehov eller brister i Skolinspektionens granskning. Granskningen har fokuserat på årskurs 4 i 15 skolor spridda över landet.
 
• Många skolor har inte identifierat vilka behov eleverna har. Granskningen visar att skolorna endast lyckas identifiera de sammantagna behoven i vart tredje elevfall. Flera skolor diskuterar snabbt en eventuell åtgärd för eleven men analyserar inte först hur behovet ser ut. Skolorna bedömer således ofta insats före behov.
 
• Eleverna får sällan de extra anpassningar de behöver för att ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Endast för var fjärde elev matchar de extra anpassningarna elevens behov.
 
• Skolan följer sällan upp effekten av de extra anpassningarna. I nästan hälften av elevfallen följer skolan inte upp de extra anpassningarna.
 
• Tillräcklig tid och kompetens är rektorns ansvar. De ansvariga rektorerna har en avgörande betydelse för att elevernas behov av extra anpassningar ska tillgodoses. För att lyckas behövs riktlinjer och strukturer för kvalitetsarbetet kring särskilda anpassningar, samt en organisation där lärare och elevhälsa samverkar.
 
Vi i FDB tror att goda exempel från skolor som gör ett bra jobb är värdefulla och kan inspirera andra. Berätta för oss om bra förebilder så att vi kan sprida information om dessa till andra.
 
 
Epost:dyslexi@fdb.nu
 
Telefon: 08-612 06 56