För Föräldrar

De flesta samtal som FDB får från föräldrar, handlar om att deras barn har det jobbigt i skolan. Läsningen går trögt och barnet halkar efter i de flesta skolämnen. Ofta känner sig hen dum och misslyckad.

Men det finns hjälp att få. Med rätt stöd kan de flesta barn lära sig läsa och skriva. Särskilt viktigt är att stärka självförtroendet och ge träning och kompensation.

Självförtroende

Prata med skolpersonalen så att de tänker på att hjälpa till att stärka barnet. Barnet måste få visa saker som det är bra på inför klasskamraterna, alltså få visa sig i andra sammanhang än läsning och stavning. Det är också viktigt att barnet hinner med sina fritidsintressen. Om läxorna tar all ledig tid så är det läxorna det är fel på, inte barnet.

Träning

Specialläraren/specialpedagogen på skolan bör göra en kartläggning. Avsikten är inte att stämpla barnet, utan att beskriva barnets starka och svaga sidor för att kunna ge individanpassad träning. Om träningsåtgärderna inte ger tillräcklig effekt kan skolans elevhälsoteamet göra en bedömning av vilka åtgärder som behövs. Barnet kanske behöver utredas av en logoped.

Kompensation

Det gäller att ta bort hindren. I alla skolämnen bör man fundera på vad som är kunskap i ämnet och vad som är läsning och stavning. Skapa ett åtgärdsprogram.

  • Vad är kunskapsmålet de närmaste veckorna? Målet är ofta att lära sig fakta inom ett visst ämnesområde – inte att läsa ett visst antal sidor och skriftligt besvara ett antal frågor.
  • Hur ska barnet nå kunskapsmålen i ämnet utan att hejdas av bristande läsförmåga? Behövs det till exempel inlästa böcker, film, muntliga genomgångar? Eller kan man göra på något annat sätt?
  • Hur ska barnet få redovisa sina kunskaper inom det aktuella området utan att hejdas av brister i läsning och stavning? Exempelvis redovisa muntligt inför klassen, rita kartor, spela in en berättelse eller genomföra muntligt prov.