Mitt barn har svårt att lära sig läsa och skriva – vad gör jag?

Se till att skolan sätter in åtgärder så fort som möjligt. Barn som har läs-och skrivsvårigheter kan behöva extra stöd. För att kunna sätta in så optimala åtgärder som möjligt bör skolan omedelbart kartlägga elevens läs- och skrivförmåga. Det finns flera olika kartläggningar som speciallärare/specialpedagog kan göra.

Åtgärdsprogram

Skolan är skyldig att ge elever extra anpassning i olika ämnen. Om detta inte är tillräckligt kan elever få särskilt stöd. För det görs då ett åtgärdsprogram.  Det är bra om både förälder och barn är delaktiga i det arbetet.

Skriv ner konkreta förslag till åtgärder i olika skolämnen för de närmaste veckorna. Bestäm ett datum för uppföljning (förslagsvis efter 2-6 veckor) så att inte hela terminen går utan att det händer något. Se till att alla lärare är informerade om elevens läs- och skrivsvårigheter så att de kan hitta vägar att stötta hen, och hjälpa till att ge hen en positiv självbild.

Uppmuntran är viktig och se till att det finns tid för fritidsintressen. Om läxorna tar väldigt mycket tid – informera lärarna, så att de anpassar uppgifterna efter eleven.

Om skolan inte vill göra någon utredning kan ni själva vända er till privatpraktiserande speciallärare/specialpedagog som gör läs- och skrivutredningar, eller till logoped.

Se även Specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSM, utredningsmodell på www.spsm.se