Många elever blir hjälpta av att slippa tidspress när de räknar. Man skulle också kunna använda enklare siffror i de flesta uppgifterna, så att inte uträkningarna tar all kraft från det logiska tänkandet.

För att inte hindras av lässvårigheterna kan det behövas en inläst mattebok, eller att använda skanner och talsyntes. Vid prov kan förlängd tid och alternativa verktyg vara till hjälp, så att det blir möjligt att visa sina kunskaper i matematik utan att fastna på multiplikationstabellen och lässvårigheterna.

Multiplikation

Multiplikation är bara en liten, liten del av matematikämnet. Många personer med dyslexi har extremt svårt att lära sig tabellen utantill, Ett alternativ till miniräknare är att man får ha ett tabellschema bredvid sig på bänken, där man snabbt kan kolla hur mycket 7×8 är och så vidare.

Att inte kunna multiplikationstabeller ska inte få hindra elever att lära sig andra områden inom matematiken. De ska få möjlighet att lära sig geometri, algebra, procenträkning med mera, utan att hejdas av sina svårigheter med multiplikation.

Prata med skolan

Ta upp ovanstående vid ett möte med läraren tillsammans med ditt barn. Skriv gärna ett åtgärdsprogram för de närmaste veckorna. Träffas igen och följ upp hur det går. Skriv små delmål i  åtgärdsprogrammet, så att barnet får uppleva att det lyckas.

Om du inte får gehör hos läraren bör du vända dig till rektorn. Inget barn ska behöva vara ledset på grund av att skolan inte gör de anpassningar som behövs

Reflektion

Man kan faktiskt vara en matematisk begåvning även om  man har svårigheter med  multiplikationstabellen. Det är inte ovanligt att den som har dyslexi och som börjar på universitetet, märker en stor förändring i studierna. Eftersom man där räknar mer med bokstäver än med siffror. Dyslektiker kan ha problem med bokstäverna vid läsning, eftersom de då symboliserar ljud. Men i matten ger inte bokstäverna detta bekymmer, eftersom bokstäverna symboliserar olika tal.