Om eleven behöver extra stöd så ska det utarbetas ett åtgärdsprogram.

Detta är skolans dokument för att visa vad man tänker göra för att fullgöra sin skyldighet och se till att eleven når målen. Det ska inte stå vad eleven ska göra eller skall ändra på.

Detta skall vara ett pedagogiskt åtgärdsprogram om vad skolan ska göras för att anpassa och underlätta skolarbetet för eleven. Viktigt att bestämma är också:

VEM ansvarar för att det ska ske

NÄR ska det utvärderas

HUR ska det utvärderas.

Åtgärdsprogrammet ska följas upp med jämna mellanrum, utvärderas, omarbetas, förbättras, förnyas. Hur gick det? Om det fungerade: Hur går vi vidare? Vad behåller vi? Vad kan vi utöka? Höja ribban?

Om det inte fungerade: Varför fungerade det inte? Gjorde inte nn det som bestämdes? Var eleven sjuk? La vi ribban för högt eller fel? Osv.

Tips vid åtgärdsprogram!

  • Utgå från elevens styrkor och bygg på dem t.ex. låt eleven arbeta kring ett ämne den gillar och kan: hundar, manga, LoL, motorer, Korea.
  • Skilj på behovet och hur det ska tillgodoses, det vill säga lösningen.
  • Ta gärna med frågeorden när, var, av vem och ansvarig även när det särskilda stödet beskrivs (hur).
  • Gör dokumentationen enkel och lättfattlig.

Sekretess

Eftersom åtgärdsprogram utgör ett beslut faller åtgärdsprogram utanför det sekretessreglerade området. Om skolan har låtit göra medicinska, psykologiska eller sociala utredningar i ärendet är uppgifterna vanligen sådana att de ska beläggas med sekretess.

På en fristående skola är därmed inte allmänna handlingar och skolan är inte skyldig att lämna ut handlingar på begäran. I fristående skolor gäller inte heller sekretessbestämmelserna i offentlighets­ och sekretesslagen.

Däremot finns det bestämmelser i skollagen som handlar om tystnadsplikt vid enskilt bedrivna skolor och de bestämmelserna kan ge samma skydd för vissa uppgifter.

Detta är sammanställt av specialpedagog Ingrid Lind med tillåtelse att publicera på FDB:s hemsida