Om det inte räcker ska det anmälas till rektor.

Rektor ska se till att elevens behov skyndsamt utreds.  Det handlar inte om diagnos eller utredning utan om en pedagogisk kartläggning.  Alltså måste det finnas någon på skolan med den kompetensen. Vad är det som inte fungerar? Varför? Hur ska vi göra för att det ska fungera? Samtal med eleven, förälder, lärare, diagnostiska test osv.

Om kartläggningen visar att eleven har behov av särskilt stöd av något slag, ska han ges sådant stöd. Dvs om det står i kartläggningen att eleven  behöver  lurar, IPad, lugn och ro, särskild planering så ska han/hon alltså ha det. Det är inte bara rekommendationer om det finns pengar utan det är en uppgjord plan som skall genomföras.

§ SKOLLAGEN

3 kapitel § 8 och 9

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, annan skolpersonal, elevens vårdnadshavare eller att det på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Då skall detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga.

Rektorn ska då se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds.

Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Lag (2014:456).

Insatser som är att betrakta som särskilt stöd är

Exempelvis placering i särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning (3 kap. 11 §), anpassad studiegång (3 kap. 12 §) eller elevassistent (prop. 2013/14:160 s. 21).

Elevens stödbehov ska bedömas mot kunskapskravet för årskursen.
Men det finns inget som hindrar en utredning om elevens särskilda svårigheter t.ex. ADHD, dyslexi, NPF utan direkt koppling till kunskapskrav.

Det kan förekomma att en elev för närvarande når de kunskapskrav som minst ska uppnås, men uppvisar andra svårigheter. Vilket kan gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven längre fram under skoltiden kan få svårigheter att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det kan till exempel handla om en elev med en funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter samt upprepad eller långvarig frånvaro.

Även i dessa fall kan eleven vara i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.

Det finns situationer där särskilt stöd behöver ges omgående, utan att först sätta in extraanpassningar. I de fall som lärare eller övrig skolpersonal gör en bedömning att särskilt stöd behövs omgående, ska de göra en anmälan om elevens eventuella behov av särskilt stöd till rektorn.

Detta är sammanställt av specialpedagog Ingrid Lind med tillåtelse att publicera på FDB:s hemsida