Betyget är inte rättvist! Han kan mer än han får möjlighet att visa!

§ SKOLLAGEN

”PYSPARAGRAFEN”   undantagsbestämmelsen

21 a § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 20 och 21 §§ bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av åk 6 och 9.

Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. Lag (2011:876).

Prop.2009/10:165 s. 735 ”regeringen vill understryka att särskilda skäl att bortse från enstaka delar av kunskapskrav bara finns när elevens funktionsnedsättning eller andra personliga förhållanden av permanent natur utgör ett direkt hinder för eleven att nå ett visst kunskapskrav.

Detta innebär att det ska vara omöjligt för eleven att nå kravet oavsett i vilka former och i vilken omfattning särskilt stöd ges.
Om elevens svårigheter kan avhjälpas genom särskilt stöd är denna paragraf inte tillämplig.”

Om eleven har svårt att nå vissa mål pga. sitt handikapp ska hänsyn tas till det vid betygsättningen

”Pysparagrafen”

En elev som inte har möjlighet att nå målen trots all tillgänglig hjälp, anpassning och alternativa möjligheter att ta in och visa sin kunskap, ska bedömas efter pysparagrafen. Det är INTE rätt att pysa i stället för att sätta in nödvändiga åtgärder.

Alla terminsbetyg kan pysas och det ska inte framgå i betyget att pysparagrafen använts. ”Man får aldrig tillämpa PYS i stället för att sätta in särskilt stöd”

KRAV för att pysparagrafen skall tillämpas:
För att pysparagrafen ska få tillämpas krävs att en hel del krav är uppfyllda.

Det är först när all annan hjälp och stöd har erbjudits som pysparagrafen kan bli aktuell.

Så här beskriver Skolverket undantagsbestämmelsen

Detta är sammanställt av specialpedagog Ingrid Lind med tillåtelse att publicera på FDB:s hemsida