Rektor har ansvaret för att skyndsamt utreda behovet av särskilt stöd.

 

Uppmärksamma – Utreda – Åtgärda  –  Följa upp
Skolhälsan ska kopplas in om det finns oro för barnets psykiska skolsituation.

§ SKOLLAGEN

2 kap.25-28§§

Enligt skollagen ska alla skolor ha elevhälsa

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

 

Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses

 

8 § Diskrimineringslagen träder i kraft 1/1 2015

främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

 

Vad innebär bristande tillgänglighet?

Med bristande tillgänglighet menas att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

 

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling

10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn.

 

En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

 

 

Detta är sammanställt av specialpedagog Ingrid Lind med tillåtelse att publicera på FDB:s hemsida