Om eleven inte når målet eller mår dåligt ska det anmälas till rektor. Eleven ska då skyndsamt få stöd inom ordinarie undervisning

§ SKOLLAGEN

Stöd i form av extra anpassningar

3 kap. 5a § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, såvida inte annat följer av 8 §. Lag (2014:456).

Extra anpassningar – vad innebär det?

Exempel:

  • Hjälp med planera och strukturera sina studier. Det kan göras med hjälp av ett särskilt schema över skoldagen, extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet.
  • Hjälp att förstå texter, att förklara ett ämnesområde på ett annat sätt.
  • Extra färdighetsträning såsom lästräning
  • Enstaka specialpedagogiska insatser under kortare tid t.ex. 2 månader.
  • Särskilda läromedel eller utrustning som t.ex. tidsstöd .
  • Digital teknik med anpassade programvaror

Extra anpassning innebär alltså den hjälp som alla elever har rätt till inom grundpengendvs det ska inte krävas någon speciell ansökan om extra pengar utan insatsen ska kunna sättas in ögonblickligen!

Inget protokollfört möte, inget åtgärdsprogram.

Detta är sammanställt av specialpedagog Ingrid Lind med tillåtelse att publicera på FDB:s hemsida