Om dyslexi

Det kan finnas många olika orsaker till att någon har svårt att lära sig läsa och skriva. Det kan bero på koncentrationssvårigheter, bristande träning, bristfällig undervisning, problem med arbetsminne, syn- eller hörselproblem, att svenska är andraspråk – eller så kan det bero på dyslexi.

Dyslexi

Dyslexi har inget samband med intelligens. Det är en, oftast med född, funktionsnedsättning som medför läs- och skrivsvårigheter.

Den som har dyslexi har ofta svårt att stava och urskilja i vilken ordning språkljuden kommer i orden och koppla dem till bokstäver. Man har svårt att avkoda orden snabbt och korrekt. Det gör att läsningen går långsamt och att det kan vara svårt att förstå vad man läser.

Många med dyslexi har även svårigheter med matematik.

De flesta med dyslexi kan lära sig att läsa och skriva om de får rätt hjälp. Mellan fem och åtta procent av befolkningen har dyslexi. Det innebär ett par barn i varje klass.

Tecken på dyslexi

Det finns olika tecken på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som kan märkas i förskolan och i skolan.

I förskolan bör man vara observant på barn som:

 • Har svårt att uppfatta rim
 • Har svårt att säga efter lite krångligare ord
 • Har svårt att urskilja ljud i ord
 • Inte talar rent
 • Har ett torftigt språk
 • Har läs- och skrivproblem i släkten

Under skolåren bör man vara observant på elever som:

 • Är osäkra på bokstävers ljud
 • Är osäkra på bokstävers form
 • Utelämnar vokaler
 • Kastar om bokstäver
 • Utelämnar ändelser
 • Glömmer prickar och ringar
 • Spegelvänder bokstäver
 • Läser långsamt
 • Har svårt att förstå vad han läser men förstår om någon annan läser upp texten
 • Blir fort trött och får ont i huvudet vid läsning
 • Har svårt att hinna med textremsan på TV
 • Har svårt att minnas ordningsföljden i alfabetet eller på veckans dagar
 • Kastar om siffror, till exempel 527 blir 572