Om FDB

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

FDB är en förening som ger råd, stöd och vägledning till familjer som har barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vi arbetar också för att förbättra villkoren i skolan för barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

 Det här gör vi

  • Arrangerar föreläsningar och träffar
  • Skapar kontaktnät mellan föräldrar
  • Sprider kunskap om dyslexi
  • Arbetar för att påverka beslutsfattare
  • Anordnar sommarläger för barn och ungdomar

FDB är en rikstäckande förening med aktiviteter i stora delar av landet. Föreningen bildades 1992 av en grupp föräldrar, den är partipolitiskt och religiöst obunden och öppen för alla.


FDB Anser

Här kan du läsa om vad FDB anser om dagens skolsituation och hur man kan upptäcka och hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Förskolan

Förskolan bör arbeta förebyggande för att motverka läs- och skrivsvårigheter. Det gör man genom att dagligen öva på språklig medvetenhet under lekfulla former.

Tidig upptäckt

Det är viktigt med tidig upptäckt! En del av de barn som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter kan upptäckas redan på BVC genom systematisk screening. Då kan tidiga förebyggande åtgärder sättas in.

Förskoleklass

I förskoleklass bör man dagligen träna språklig medvetenhet med hjälp av till exempel Bornholmsmodellen. Det är en vetenskaplig beprövad metod, som visat sig framgångsrik. Särskilt för barn med svag språklig medvetenhet.

Läsinlärning

Det är viktigt att prioritera läsinlärningen de första skolåren. De senaste årens forskning inom både pedagogik, psykologi, språkvetenskap och medicin som gäller läsutveckling, visar samstämmigt vad som bör prioriteras: språklekar, tidig kartläggning, fonologiska medvetenhet etc.

Kontinuerlig kartläggning

Skolan bör göra en årlig screening på samtliga elever från förskoleklass till gymnasiet. En screening tar cirka 10-15 minuter att utföra på hela klassen samtidigt. De elever som upptäcks med hjälp av screeningen bör utredas närmare av specialpedagog.

Träning

Det är viktigt att eleven får individanpassad träning för att förbättra läs- och skrivförmågan. En specialpedagog eller logoped bör kartlägga elevens starka och svaga sidor och därefter ge förslag på träning.

Kompensation

När en elev har läs- och skrivsvårigheter bör skolan sätta in kompensatoriskt stöd för att eleven inte ska komma efter i undervisningen. Det finns många alternativa verktyg och olika program för dator, surfplatta och mobil. Att få inlästa läromedel är också viktigt för att få samma förutsättningar som andra elever.

Många kommuner har idag licens på inläsningstjänst, vilket innebär att alla läromedel finns inlästa att lyssna på. Att få tydliga texter, längre tid på prov och muntliga prov är också olika former av kompensation.

Engelska

Engelska är ofta extra svårt att lära sig för elever med dyslexi då de har svårigheter att koppla ihop ljud och bokstäver. Engelskan stavas och uttalas inte heller ljudenligt. Fokus bör främst ligga på att tala och förstå, inte på stavning och läsning. Det finns en mängd alternativa verktyg, arbetssätt och träningsmetoder som kan användas.

Handlingsplan

Varje skola bör ha riktlinjer som tar upp följande:

  • Så här gör vår skola för att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter i varje årskurs
  • Så här tar vår skola hand om dem vi upptäcker

En handlingsplan tydliggör hur skolan tar hand om elever med läs- och skrivsvårigheter och underlättar för föräldrar när de söker skola för sitt barn. Handlingsplanen skulle också underlätta för nyanställd personal som får konkreta förslag på hur man ska undervisa dessa elever i en vanlig klass.

Lärarutbildningen

Samtliga ovanstående punkter måste finnas med i en obligatorisk utbildning för all blivande skolpersonal.

Obligatorisk fortbildning

Eftersom en stor del av dagens skolpersonal saknar kunskap om hur man utbildar barn med läs- och skrivsvårigheter, bör de snarast få en obligatorisk utbildning i vad läs- och skrivsvårigheter är och hur undervisningen bör utformas för dessa elever.